تغییر رنگ سویچ متریال درb4a

باسلام خد مت پازا تکی های عزیز

در این اموزش قصد دارم  تغییر رنگ سویچ متریال در میحط b4a رو براتون اموزش بدم

خوب میریم سرغ اموزش


#AdditionalJar: com.android.support:support-compa

Sub SetSwitchColors (Switch As Switch, On As Int, Off As Int)
Dim p As Phone

  If p.SdkVersion < ۱۶ Then
 Return
 Dim DrawableCompat As JavaObject

   DrawableCompat.InitializeStatic(“android.support.v4.graphics.drawable.DrawableCompat”)

   Dim jo As JavaObject = Switch

   DrawableCompat.RunMethod(“setTintList”, Array(jo.RunMethod(“getThumbDrawable”, Null), CreateColorStateList(On, Off)))

End Sub

#content
Sub CreateColorStateList(On As Int,Off As Int) As Object
 Dim sd As StateListDrawable ‘ignore

   Dim States(2,1) As Int

   States(0,0) = sd.State_Checked

   States(1,0) = sd.State_Enabled

   Dim CSL As JavaObject

   CSL.InitializeNewInstance(“android.content.res.ColorStateList”,Array(States, Array As Int(On, Off)))

   Return CSL

End Sub

درباره نویسنده
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0